Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej w Komorowie

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej w Komorowie

  

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły

 Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun prawny dziecka lub osoba upoważniona.

I. Przyprowadzanie dziecka do szkoły

 1. Do szkoły rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.
 2. Uczniowie klas I – VIII przychodzą do szkoły zdrowi.
 3. Dzieci i młodzież przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Młodsze dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe. Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu.
 4. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka,  u którego w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie.
 5. Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje minimalny dystans społeczny 1,5 metra.
 6. Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły może wchodzić na teren placówki jedynie do miejsca wyznaczonego z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem i w odstępie 1,5 metra od kolejnego rodzica z dzieckiem. Rodzic i dziecko musi posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos.
 7. Rodzic i dziecko przy wejściu do szkoły są zobowiązani skorzystać  z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.
 8. Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin.
 9. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 1. Dziecku wchodzącemu do budynku szkoły rodzic zdejmuje maseczkę  w bezpieczny sposób zgodnie z Instrukcją prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki.
 2. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 3. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich  w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
 4. Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
 5. W godzinach 7:30 – 7:40 po zmianie obuwia uczeń udaje się na wyznaczony korytarz szkolny na parterze.
 6. Uczniowie klas I – III od godziny 7:40 do godziny 8:00 przebywają  w swoich salach pod opieką nauczycieli i nie wychodzą na korytarze szkolne.
 7. Uczniowie klas IV – VIII od godziny 7:40 do godziny 8:00 przebywają na wyznaczonym korytarzu szkolnym i tam oczekują na rozpoczęcie zajęć szkolnych.
Klasa Wyznaczony korytarz
IV, VI, VIII

I piętro

 VIIa, VIIb, V

Parter

II. Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
 2. Rodzic odbierający dziecko ze świetlicy zgłasza odbiór dziecka upoważnionemu pracownikowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
 3. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców upoważniony pracownik szkoły.
 4. Rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem, nakłada mu zgodnie z instrukcją maseczkę, zasłaniającą nos i usta.
 5. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
 6. Uczeń klasy I – VIII, który nie korzysta ze świetlicy, po zakończonych zajęciach, udaje się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły. Niezwłocznie przed wyjściem z budynku nakłada maseczkę na nos i usta oraz dezynfekuje ręce.

 

III. Procedura pobytu w sali lekcyjnej i świetlicy szkolnej

 1. Nauczyciel/ wychowawca świetlicy ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu. W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy, kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i wyposażenia.
 2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel/wychowawca świetlicy ma obowiązek zgłosić fakt do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy niezwłocznie wyprowadzić dzieci z sali i powiadomić dyrektora.
 3. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel / wychowawca świetlicy prowadzący zajęcia wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych ( podczas przerw).
 4. Jedna grupa uczniów/ wychowanków świetlicy powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali.
 5. Grupa świetlicowa może liczyć nie więcej niż 25 uczniów.
 6. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.
 7. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić
  i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły.
 8. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela.
 9. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem uczniów, prowadzi kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.
 10. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli nie są w stanie same ich rozwiązać.
 11. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach.
 12. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów / reguł warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie szkoły: w budynku, na placu zabaw, na boisku szkolnym oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez uczniów.
 13. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 metra odległości od innych osób, przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.
 14. Uczniowie klas młodszych bawią się i pracują w wyznaczonych w swoich salach oraz przy stolikach w stałych miejscach.
 15. Aby unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, uczniowie klas IV – VIII przebywają w jednej sali lekcyjnej, zmieniają sale lekcyjną tylko na zajęcia informatyczne i wychowanie fizyczne.
 16. Zabawki /pomoce używane przez uczniów w świetlicy szkolnej są dezynfekowane po każdym dniu.
 17. Uczniowie klas IV – VIII korzystający z własnych pomocy i przyborów szkolnych nie wymieniają się nimi między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub do plecaka.
 18. Po zakończonych lekcjach uczeń przybory szkolne zabiera do domu. Rodzice dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole przyborów. Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory szkolne potrzebne mu do zajęć.
 19. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani podawać lekarstw.
 20. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 1,5 metra odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

 

 

IV. Procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boiska szkolne

 1. Szkoła w okresie COVID – 19 nie organizuje wyjść poza ogrodzony teren szkoły.
 2. Dzieci/ wychowankowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli, korzystają z placu zabaw i boisk szkolnych, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego.
 3. Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw lub boisko sportowe, nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu oraz zwraca uwagę na obowiązujące w szkole Regulaminy korzystania z boiska i placu zabaw.
 4. Nauczyciel na placu zabaw i boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów sprzyjające bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane przez nauczyciela muszą uwzględniać dystans społeczny 1,5
 5. W szatni szkolnej jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów, a dzieci przebierają się w odpowiedniej w odległości od siebie                                     z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 metra.
 6. Uczniowie w szatni niezwłocznie przygotowują się do wyjścia na dwór, nakładając ubranie wierzchnie (kurtkę, buty itp.) i czekają w wyznaczonym przez nauczyciela
 7. Przed wyjściem grupy z budynku szkoły nauczyciel ma obowiązek przeliczenia dzieci. Powrót do budynku szkoły z placu zabaw lub boiska sportowego odbywa się po sprawdzeniu przez nauczyciela liczby dzieci, ustawieniu uczniów z zachowaniem dystansu społecznego. Po powrocie do szkoły i udaniu się do szatni obowiązują zasady zachowania opisane w pkt. 5 i 6.
 8. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska i placu zabaw są dezynfekowane poprzez oprysk środkiem dezynfekującym, po zakończonym pobycie i zajęciach grupy uczniów. Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły. Następna grupa uczniów może przebywać na placu zabaw i boisku po zakończonych czynnościach dezynfekcji

 

V. Procedura pobytu grupy na placu zabaw

W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali ze szkolnego placu zabaw i boiska sportowego przy zachowaniu następujących zasad:

 1. Plac zabaw i boisko szkolne są zamknięte jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.
 2. Na boisku szkolnym nie może przebywać więcej niż dwie grupy uczniów.
 3. Każda grupa ma swoją wydzieloną strefę.
 4. Wyznaczone strefy są zaznaczone za pomocą biało-czerwonych taśm. Między wyznaczonymi placami zabaw dla poszczególnych grup musi być zachowana odległość między dziećmi minimum 1,5 metra.
 5. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody dzieci zachowując reżim sanitarny.
 6. Na placu zabaw i boisku sportowym dzieci mogą przebywać bez maseczek ochronnych.
 7. Na placu zabaw i boisku każda grupa może przebywać jedynie w wyznaczonej dla niej strefie.
 8. Opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.
 9. Podczas pobytu na placu zabaw i boisku szkolnym zezwala się na korzystanie tylko z tych sprzętów, które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji, nie zostały wyłączone z użytkowania.
 10. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw i boisku dopuszczone do użytku przez Dyrektora na zakończenie każdego dnia są dezynfekowane.
 11. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw i gier sportowych, ingeruje, gdy zaistnieje konflikt między nimi.
 12. Powrót do budynku szkolnego odbywa się po uprzednim przeliczeniu wszystkich dzieci w grupie wychowawczej.
 13. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla nich środkiem – mydłem bakteriobójczym i środkiem dezynfekcyjnym.

 

VI. Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19

 1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch).
 2. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu, założyć maskę jednorazową, zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawiczki.
 3. Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców.
 4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko
  ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.
 5. Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
 6. Nauczyciel otwiera okno.
 7. Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane objawy).
 8. Dziecko prowadzone jest do izolatorium, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców.
 9. Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje dzieci, aby umyły ręce, zdezynfekowały, prawidłowo zdjęły strój ochronny; dezynfekuje ręce, zdejmuje strój ochronny.
 10. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
 11. Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom zgodnie z procedurą odbioru dzieci ze szkoły.
 12. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, które wykazują objawy w momencie przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych.
 13. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki
  o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19

 

 

VII. Procedura komunikacji z rodzicami uczniów

 1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.
 2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1.
 3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przy głównym wejściu do budynku szkoły, zgłasza pracownikowi szkoły spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela.
 4. Pracownik ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.
 5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub funkcjonowania szkoły, rodzic może kontaktować  się z nauczycielem przez dziennik Librus lub pocztę służbową.
 6. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować telefonicznie się z dyrektorem – tel. 44-7237693 lub drogą mailową dziennika Librus, wicedyrektorem – tel. 44-7237693 lub mailowo przez dziennik Librus lub bezpośrednio po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2,3,4.
 7. Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze organizowane przez nauczycieli świetlicy szkolnej, kontaktują się w sprawach pilnych wicedyrektorem szkoły.
 8. Możliwy jest kontakt w sytuacjach koniecznych z sekretariatem szkoły: tel. 44-7237693
 9. Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki.

  

VIII. Procedura obowiązująca w stołówce szkolnej

Konsumpcja posiłków

 1. Przed przystąpieniem do wydawania obiadów dla uczniów, pracownik szkoły, przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych  maseczki/przyłbicy zgodnie z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych.
 2. Personel kuchenny nie ma styczności z dziećmi ani z pozostałymi pracownikami szkoły.
 1. Dzieci mają stałe miejsca, których nie zmieniają w trakcie posiłku.
 1. Przy jednym stoliku może spożywać posiłek max. 4 osoby.
 2. Uczniowie siedzą po przeciwnych stronach stołu.
 3. Uczeń po odbiorze obiadu siada na wyznaczone miejsce przy stole.
 4. Po zakończonym posiłku dzieci oddają naczynia i sztućce do przeznaczonego to tego celu miejsca zwrotu naczyń w stołówce szkolnej.
 1. Naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze wyższej niż 600C i są wyparzane.
 1. Blaty stołów, krzesełka i inne powierzchnie dotykowe są dezynfekowane po każdym posiłku.
 1. Po każdym posiłku stołówka jest wietrzona.
 1. Po wykonaniu czynności, pracownik zdejmuje jednorazowe środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązująca z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych i przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk.
 1. Uczniowie spożywają obiad zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawania posiłków.

  

Procedura i harmonogram wydawania posiłków

 1. Nauczyciel / wychowawca klas I – III, przed posiłkiem myje
  z dziećmi ręce w łazience przy użyciu mydła antybakteryjnego zgodnie z   instrukcją mycia rąk.
 2. Uczniowie klas IV – VIII przed posiłkiem samodzielnie myją ręce w łazience przy użyciu mydła antybakteryjnego zgodnie  z   instrukcją mycia rąk.
 3. Przed rozpoczęciem wydawania i spożywania posiłku w stołówce szkolnej, pracownik dezynfekuje stoły i krzesła i miejsce wydawania posiłku.
 4. Przed rozpoczęciem wydawania i spożywania posiłku w stołówce szkolnej, pracownik rozkłada na stołach sztućce.
 5. W wyznaczonej dla grupy godzinie, pracownik szkoły wyposażony w środki bezpieczeństwa wydaje uczniom porcje posiłków w miejscu wydawania posiłków.
 6. Dzieci odbierają posiłek i siadają do stolików.
 7. Po wyjściu ze stołówki, nauczyciel klas I – III prowadzi dzieci do łazienki w celu dokonania przez nie czynności higienicznych zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Po spożytym posiłku dzieci myją ręce i twarz  w  łazience.
 8. Uczniowie klas IV – VIII po spożytym posiłku samodzielnie myją ręce  i twarz   w  łazience.
 9. Pracownik obsługi myje i dezynfekuje miejsca spożywania posiłków przez dzieci zgodnie z instrukcją w procedurze.

 

 

 

 

Skip to content

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Państwu najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

W używanej przez Państwa przeglądarce internetowej istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies. Brak takiej zmiany oznacza Państwa akceptację dla stosowanych w Serwisie plików cookies.   Serwis stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika.  

Pliki Cookies podmiotów trzecich

Podczas korzystania z Serwisu, Państwa przeglądarka może zapisywać pliki Cookies pochodzące od podmiotów firm trzecich takich jak: Google, Facebook. Więcej informacji na temat danych przechowywanych w tych plikach znajduje się na stronach powyższych podmiotów.


  Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje.
 

Zmiana ustawień w popularnych wyszukiwarkach

Zamknij