ZARZĄDZENIE NR 15/2021 w sprawie postępowania rekrutacyjnego

Dokumenty do pobrania

REKRUTACJA

 

ZARZĄDZENIE NR 15/2021

WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego oraz ustalenia wzorów wniosków i zgłoszeń do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki
na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 152 i art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378; z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:

 

 • 1.1. Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki, na rok szkolny 2021/2022, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
 1. Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
  a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki, na rok szkolny 2021/2022, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

 • 2.1. Wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolach
  /oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
 1. Wzór wniosku o przyjęcie do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki określa załącznik nr 4 do zarządzenia.
 2. Wzór zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Tomaszów Mazowiecki określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
 3. Wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Tomaszów Mazowiecki określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

 

 • 3. Zobowiązuje się dyrektorów przedszkoli i szkół do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie
  z terminami, o których mowa w § 1, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378; z 2021 r. poz. 4) oraz przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów ustalonych uchwałami Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki.

 

 • 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki.

 

 • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 15/2021

Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 28 stycznia 2021 r.

 

 

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki, na rok szkolny 2021/2022

 

lp. Rodzaj czynności Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce od 8 lutego do 26 lutego 2021 roku
2 Wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego od 2 marca do 23 marca 2021 roku od 7 maja do 13 maja 2021 roku
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do 30 marca 2021 roku do 18 maja 2021 roku
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 31 marca 2021 roku 24 maja 2021 roku
5 Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 13 kwietnia 2021 roku do 31 maja 2021 roku
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 13 kwietnia 2021 roku 2 czerwca 2021 roku

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 15/2021

Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 28 stycznia 2021 r.

 

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki, na rok szkolny 2021/2022

 

lp. Rodzaj czynności Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1 Złożenie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej  od 8 lutego do 25 marca 2021 roku
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 2 marca do 23 marca 2021 roku od 7 maja do 13 maja 2021 roku
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe do 30 marca 2021 roku do 18 maja 2021 roku
4 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 31 marca 2021 roku 24 maja 2021 roku
5 Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 13 kwietnia 2021 roku do 31 maja 2021 roku
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 13 kwietnia 2021 roku 2 czerwca 2021 roku

 

 

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 15/2021

Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 28 stycznia 2021 r.

DEKLARACJA

O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

       w Publicznym Przedszkolu w…………………………….

w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej …………………………                         prowadzonego/prowadzonej przez Gminę Tomaszów Mazowiecki.

 

Niniejszym wyrażam(y) wolę kontynuowania wychowania przedszkolnego naszego dziecka w roku szkolnym 2021/2022.

 1. Dane dziecka
 2. 1. Imiona i nazwisko dziecka ___________________________________
 3. Data i miejsce urodzenia       ___________________________________
 4. PESEL                              ___________________________________
 5. 4. Adres poczty elektronicznej rodziców dziecka

1) matki/prawnego opiekuna dziecka          ___________________________________

2) ojca                                                          ___________________________________

 1. 5. Numery telefonów rodziców dziecka

1) matki/prawnego opiekuna dziecka         ___________________________________

2) ojca                                                        ____________________________________

 1. Deklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu od ________________do__________
 2. Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola: (imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego)
 1. ______________________________
 2. ______________________________
 1. Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i dziecka:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
(art. 151 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378; z 2021 r. poz. 4).

MATKA/OPIEKUNKA OJCIEC/OPIEKUN
1.Imiona i nazwisko

 

1.Imiona i nazwisko
2.Adres miejsca zamieszkania

 

2. Adres miejsca zamieszkania
3.Adres zameldowania

 

3.Adres zameldowania

 

4.Adres zamieszkania dziecka

 

5. Adres zameldowania dziecka

 

III. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla celów związanych z rekrutacją.

Podpisy rodziców, prawnych opiekunów

Matka ………………………….      Ojciec      ……………………………………….


Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 15/2021

Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 28 stycznia 2021 r.

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

do Publicznego Przedszkola  w ……………………………

oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w ……………………

prowadzonego/prowadzonej przez Gminę Tomaszów Mazowiecki

 

 1. Dane dziecka
 2. 1. Imiona i nazwisko dziecka ___________________________________
 3. Data i miejsce urodzenia ___________________________________
 4. PESEL              ___________________________________
 5. 4. Adres poczty elektronicznej rodziców dziecka

1) matki/prawnego opiekuna dziecka         ___________________________________

2) ojca                                                          ____________________________________

 1. Numery telefonów rodziców dziecka

1) matki/prawnego opiekuna dziecka         ___________________________________

2) ojca                                                        ____________________________________

 1. Deklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu od _____________do___________
 2. 7. Dodatkowe ważne informacje o dziecku np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, inne __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 1. Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i dziecka:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
(art. 151 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378; z 2021 r. poz. 4).

 

MATKA/OPIEKUNKA OJCIEC/OPIEKUN
1.Imiona i nazwisko 1.Imiona i nazwisko
2.Adres miejsca zamieszkania

 

2.Adres miejsca zamieszkania

 

3.Adres zameldowania

 

3.Adres zameldowania

 

4.Adres zamieszkania dziecka

 

5.Adres zameldowania dziecka

 

 


 1. 2. Jako pierwsze wybieram przedszkole…………………………………..………………

drugie…………………………………………………………………………………………….

trzecie……………………………………………………………………..……………………

 

 1. Rodzeństwo (proszę podać imiona, rok urodzenia, ew. szkołę)

1._________________________                                  2.___________________________

3._________________________

 

 1. 4. Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola: (imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego)
 2. ______________________________

 

 1. _______________________________

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla celów związanych z rekrutacją.

 

 1. „Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 151 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378; z 2021 r. poz. 4).

 

 1. Oświadczam, że w naszej rodzinie występują następujące kryteria ustawowe: (właściwe dane należy podkreślić)
 2. wielodzietność rodziny dziecka (troje i więcej dzieci w rodzinie),
 3. dziecko jest niepełnosprawne,
 4. jedno z rodziców jest niepełnosprawne,
 5. dwoje rodziców jest niepełnosprawnych,
 6. występuje niepełnosprawność rodzeństwa
 7. jestem rodzicem samotnie wychowującym dziecko,
 8. dziecko objęte jest pieczą zastępczą.

 

Do wniosku dołączyć należy dokumenty, na zasadach określonych w art. 150 ust. 2 – 6, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378; z 2021 r. poz. 4).

 

Podpisy rodziców, prawnych opiekunów

Matka ……….…………………………….             Ojciec  ……………………………………

 

 

 

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 15/2021

Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 28 stycznia 2021 r.

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY

DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

w ……………………………………………………………..

na rok szkolny 2021/2022

 

 1. Dane dziecka
 2. 1. Imiona i nazwisko dziecka ___________________________________
 3. Data i miejsce urodzenia ___________________________________
 4. PESEL                        ___________________________________
 5. Adres poczty elektronicznej rodziców dziecka

1) matki/prawnego opiekuna dziecka         ___________________________________

2) ojca                                                          ___________________________________

 1. Numery telefonów rodziców dziecka

1) matki/prawnego opiekuna dziecka         ___________________________________

2) ojca                                                        ___________________________________

 

 1. Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i dziecka:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
(art. 151 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378; z 2021 r. poz. 4).

 

MATKA/OPIEKUNKA OJCIEC/OPIEKUN
1.Imiona i nazwisko

 

1.Imiona i nazwisko
2.Adres miejsca zamieszkania

 

2. Adres miejsca zamieszkania

 

3.Adres zameldowania

 

3.Adres zameldowania

 

4.Adres zamieszkania dziecka

 

5.Adres zameldowania dziecka

 

 

III. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla  celów związanych z rekrutacją.

Podpisy rodziców, prawnych opiekunów

Matka  ……………………………….         Ojciec ………………………………………….

 

 

 

Załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr15/2021

Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 28 stycznia 2021 r.

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA                                                                                                                          

       DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 w ……………………………………….

na rok szkolny 2021/2022

 1. Dane dziecka
 2. 1. Imiona i nazwisko dziecka ___________________________________
 3. Data i miejsce urodzenia             ___________________________________
 4. PESEL                                    ___________________________________
 5. 4. Adres poczty elektronicznej rodziców dziecka

1) matki/prawnego opiekuna dziecka          ___________________________________

2) ojca                                                          ___________________________________

 1. Numery telefonów rodziców dziecka

1) matki/prawnego opiekuna dziecka         ___________________________________

2) ojca                                                         ___________________________________

 

 1. Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i dziecka:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
(art. 151 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378; z 2021 r. poz. 4).

MATKA/OPIEKUNKA OJCIEC/OPIEKUN
1.Imiona i nazwisko

 

1.Imiona i nazwisko
2.Adres miejsca zamieszkania

 

2. Adres miejsca zamieszkania

 

3.Adres zameldowania

 

3.Adres zameldowania

 

4.Adres zamieszkania dziecka

 

5.Adres zameldowania dziecka

 

 

III. Jako pierwszą wybieram Szkołę Podstawową w ………………………………..………

drugą ………………………………………………………..……….………………………….

trzecią ………………………………………………….…………………..……………………

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla celów związanych z rekrutacją.

Podpisy rodziców, prawnych opiekunów

Matka ….………………..…………….  Ojciec      ……………………………………….

Uwaga: Wniosek ten składają rodzice (opiekunowie) dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej.

Skip to content

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Państwu najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

W używanej przez Państwa przeglądarce internetowej istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies. Brak takiej zmiany oznacza Państwa akceptację dla stosowanych w Serwisie plików cookies.   Serwis stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika.  

Pliki Cookies podmiotów trzecich

Podczas korzystania z Serwisu, Państwa przeglądarka może zapisywać pliki Cookies pochodzące od podmiotów firm trzecich takich jak: Google, Facebook. Więcej informacji na temat danych przechowywanych w tych plikach znajduje się na stronach powyższych podmiotów.


  Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje.
 

Zmiana ustawień w popularnych wyszukiwarkach

Zamknij